EU - dotace

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016293:

„Energetické úspory ve společnosti Anbremetall a.s.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu zpracování kovového, primárně hliníkového odpadu ve společnosti Anbremetall a.s. Předmětem projektu je výměna starého překládkového rypadla ATLAS AB 1602 za nový stroj
s obdobným výkonem, ale znatelně nižší spotřebou
paliva a starého kolového nakladače O&K L6 za
teleskopický manipulátor, který je vhodnější pro
manipulaci s paletovými balíky kovového šrotu. Místem
realizace je areál žadatele v obci Rybníky na Příbramsku.
Projekt řeší problém současného stavu překládkového
rypadla, které je již za hranicí své životnosti. Jeho výkon
je sice v absolutních číslech dostačující, ale v poměru na
manipulovaný materiál, tedy tunu zpracovaného kovu,
je již výrazně neefektivní. Starý kolový nakladač je v
obdobném stavu jako rypadlo, ale navíc jeho využití zcela
neodpovídá podmínkám zpracovny kovového šrotu.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie
ve zpracovatelském procesu a tím i ke snížení provozních
nákladů žadatele. To bude mít zprostředkovaný dopad
nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních
paliv při stejném užitném výkonu), ale i do hospodaření
společnosti, kdy bude možné zpracovávat a recyklovat kovový odpad s menšími jednotkovými náklady, tj. na tunu zpracovaného recyklátu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů: • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
• snížení spotřeby energií
• snížení emisí CO2
• snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
• zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.


Image