Ekologie

Společnost Anbremetall a.s. již od roku 1992 realizuje a stále rozšiřuje systém výkupu a recyklace odpadních materiálů s obsahem kovů, především hliníku. Recyklace obecně nejenže snižuje spotřebu zpracovávaného surového materiálu, ale ve srovnání s výrobou z primárních surovin i méně energeticky náročná. Přepracování např. jediné tuny hliníkového odpadu vyžaduje pouze jednu dvacetinu energie, která je potřebná k těžbě a zpracování stejného množství kovu z rudy. V současné době je, v celosvětovém měřítku, zhruba jedna
třetina hliníku používaného v průmyslu vyrobena
recyklací kovového odpadu.

Společnost Anbremetall a.s., svou činností přispívá k zachování neobnovitelných přírodních zdrojů, a zároveň, díky využití nejmodernějších technologií při recyklaci kovů, které umožnily významně snížit množství emisí do ovzduší i množství odpadů ukládaných na skládky, i ke snižování zátěže životního prostředí.

Cílem společnosti je maximální využití zpracovávaných odpadů, zkvalitňování a zdokonalování výrobních procesů, při dodržování základních environmentálních principů a postupů.

V současné době společnost Anbremetall a.s. provozuje zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů (dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech), s několika technologickými linkami, kde probíhá vlastní zpracování a třídění kovových odpadů. V roce Anbremetall a.s. získala jako první společnost tohoto typu integrované povolení IPPC dle zákona č. 76/2000 o integrované prevenci a omezování znečištění již v roce 2007. Zpracování kovového materiálu probíhá v několika krocích, přičemž nejvýznamnějšími provozovanými technologiemi jsou linka na úpravu hliníkových stěrů a linka na sušení hliníkových špon.

Mechanické přetřídění kovových odpadů: Prvním stupeň recyklačního procesu – hrubé mechanické přetřídění kovových odpadů, separace jednotlivých složek kovů dle kvality a následného použití.

Objemová úprava kovových odpadů: Lisování přetříděných kovových složek do balíků, paletování a následné předávání upravených produktů, hutním firmám k dalšímu zpracování.

Linka zpracování hliníkových stěrů: Je moderní bezodpadovou technologií na zpracování hliníkových stěrů z metalurgických procesů. V minulosti byly odpady hliníkových stěrů převážně likvidovány skládkováním. Při tomto způsobu likvidace však docházelo k uvolňování škodlivých látek a hrozilo riziko kontaminace okolního prostředí. Díky naší technologii jsou hliníkové stěry 100% využívány a hliník v nich obsažený je znovu zpracováván. Linka je vybavena kompletním odsáváním s filtrací vzduchu a zpětnou cirkulací vyčištěného vzduchu. Výsledkem mechanické úpravy, třídění na vibračních sítech a magnetické separace, je několik kovových frakcí určených především pro hutní výrobu.

Linka sušení hliníkových špon: Je moderní technologií pro předúpravu hliníkových špon a třísek pro následné hutní zpracování. Na této lince dochází k odstraňování podílu ropných látek, vlhkosti a železa z hliníkových špon procesem termického ohřevu pomocí zemního plynu a magnetické separace. Při termickém procesu sušení je zároveň využíváno energie ropných látek obsažených ve vstupní surovině a rekuperace tepla, což vede k úspoře paliva. Vzniklé spaliny jsou oddělovány od horkého vzduchu, dopalovány v dopalovací komoře a následně ochlazeny a odfiltrovány soustavou filtrů, jež eliminuje uvolňování škodlivých látek do ovzduší.